Online Shop Informatie

Betalingsvoorwaarden

Informatie over de betalingsvoorwaarden en de creditcards die aanvaard worden
Betaling via creditcard
1. Wij controleren uw creditcard wanneer wij uw bestelling ontvangen. Indien bij het verifiëren van uw creditcard een fout wordt ontdekt, zullen wij u dit melden en zullen wij u vragen of u wilt verdergaan met uw bestelling of dat u deze wilt annuleren.
2. Whirlpool aanvaardt betalingen van Mastercard en Visa creditcards. Om veiligheidsredenen worden uw betalingsdetails automatisch geëncodeerd en beveiligd doorgestuurd wanneer u deze ingeeft. U zult bij elke nieuwe bestelling uw kaartgegevens opnieuw moeten invoeren. U hoeft niet steeds dezelfde kaart te gebruiken.
3. Whirlpool past de nodige beveiligingsstandaarden toe in haar onlineshop, door gebruik te maken van https-pagina’s (beveiligde en gecodeerde pagina’s).
4. Wij beseffen het belang van de veiligheid van uw creditcardinformatie die u ons via het internet toestuurt. Wij nemen al de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens van onze Consumenten te beschermen en om deze op een veilige manier te bewaren. Gevoelige informatie (zoals creditcardgegevens) wordt gecodeerd en beveiligd naar ons doorgestuurd.
5. Bovendien is alle toegang tot onze gebruikersinformatie verboden en bevinden onze servers, waarop wij persoonlijke informatie bewaren, zich in een beveiligde omgeving.

Terugzendingsbeleid

1. Wilt u een accessoire en/of onderhoudsproduct terugsturen? Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, mits uw bestelling ongebruikt en onbeschadigd is en verpakt in de originele verpakking.
2. Bij de uitoefening van uw ontbindingsrecht als genoemd in punt 1 hierboven dient u Whirlpool hiervan op de hoogte te brengen per e-mail (Benelux_spare_parts@whirlpool.com), fax (02 263 33 25), brief (n.v. WHIRLPOOL BELUX, Nijverheidslaan 3/1, B-1853 Strombeek-Bever) of door gebruik te maken van het herroepingsformulier. Er zal u dan een autorisatienummer voor terugzending worden toegekend dat u moet vermelden bij het terug te sturen Product.
3. Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na ontbinding, storten wij de door u betaalde bedragen terug.
4. De kosten verband houdend met de terugzending van het Product zijn ten laste van de Consument, behalve indien deze het Product moest terugzenden door een fout van Whirlpool.
5. Deze voorwaarden hebben geen invloed op onze statutaire rechten.

Prijzen


1. Consument betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats volgens de op de website van Whirlpool aangegeven wijze.
2. Alle prijzen van Whirlpool zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief Belgische BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en zijn exclusief verzendings- en verpakkingskosten.
3. Indien u voor minder dan 20 EUR (incl. BTW) online bij Whirlpool aankoopt dan zullen wij u verzendings- en verpakkingskosten aanrekenen van 3,00 EUR (incl. BTW). Indien u voor meer dan 20 EUR (incl. BTW) aankoopt op onze website dan zal Whirlpool geen verpakkings- en verzendingskosten in rekening brengen.
4. Whirlpool behoudt zich het recht voor te allen tijde haar prijzen te veranderen.
5. Indien Consument de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Consument, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, voor het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Consument na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Whirlpool de vordering uit handen geven, in welk geval Consument naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Leveringsvoorwaarden


1. Het Product wordt verzonden naar het adres dat Consument heeft opgegeven bij de bestelling. Whirlpool zal het door Consument opgegeven adres als juist blijven beschouwen, totdat Consument aan Whirlpool een nieuw adres heeft meegedeeld.
2. Het zal doorgaans 2 tot 5 werkdagen duren om de Producten bij u thuis af te leveren, afhankelijk van de voorradigheid van de Producten. Het betreft hier geschatte leveringstermijnen die nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Whirlpool kan de levering binnen deze termijnen niet garanderen. Bij niet tijdige levering dient Whirlpool schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.
4. Whirlpool levert over het hele Belgische en Luxemburgse grondgebied en gebruikt hierbij het transportmiddel dat het meest geschikt is om de Producten bij u af te leveren. Indien de bestelde Producten beschadigd of verloren geraken gedurende het transport, dan dient u onmiddellijk na ontvangst een geschreven klacht in te dienen bij Whirlpool op het adres genoemd onder paragraaf 1.1 van deze Algemene Voorwaarden. Beschadigde Producten moeten teruggestuurd worden voor het geval Whirlpool deze moet onderzoeken. Voor niet-aangekomen leveringen, gelieve 10 werkdagen te wachten voor het geval er zich vertragingen hebben voorgedaan.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het bestellen van Whirlpool producten via onze website www.whirlpool.be.
Download hier de algemene voorwaarden

Ontdek onze promoties

Voeg nog een product toe om te vergelijken

Vergelijk ( Producten)

Voeg nog een product toe om te vergelijken