Algemene verkoopvoorwaarden

Versie september 2023

Deze verkoopvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer u reserveonderdelen, reinigingsproducten en accessoires ("Producten") koopt van de volgende website: https://parts.whirlpool.be/nl/home ("Website"). Lees ze aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een bestelling op onze Website plaatst. Alvorens een bestelling te plaatsen, zal u worden gevraagd deze Voorwaarden te aanvaarden. Als u deze Voorwaarden niet accepteert, kunnen wij uw bestelling niet verwerken.

Wij wijzigen deze Voorwaarden van tijd tot tijd. Kijk bovenaan deze pagina om te zien wanneer deze Voorwaarden voor het laatst werden bijgewerkt. Wanneer u Producten bij ons bestelt, gelden de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw bestelling.

Deze Voorwaarden zijn ook beschikbaar in het Frans.

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Gelieve de tijd te nemen om beide documenten te lezen, aangezien zij belangrijke voorwaarden bevatten die op u van toepassing zijn.

1.Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

1.1. Wij zijn Whirlpool Belux NV, een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Nijverheidslaan 3 Bus 1, 1853 Strombeek-Bever, België, en wij zijn een dochteronderneming van (hierna genoemd "Whirlpool" of "wij"). Ons BTW-identificatienummer is BE0423.029.569 RPR Brussel.

1.2. Als u vragen hebt (over onze Producten of levering, deze Website, een van onze Voorwaarden of anderszins), kunt u een e-mail sturen naar contactcenter_belux@europeanappliances.com of contact opnemen met onze klantenservice op +32 (0) 2 263 33 33, bereikbaar van maandag tot vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.

2. Voorwaarden voor toelating van de bestelling

2.1. Uitsluitend voor consumenten: Onze Producten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door consumenten (d.w.z. personen die onze Producten wensen te kopen voor hun eigen persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden). Wij behouden ons het recht voor uw bestelling te weigeren of te annuleren als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u onze Producten voor commerciële doeleinden koopt, maar wij zullen proberen contact met u op te nemen (via de contactgegevens die u hebt verstrekt) om dit te bespreken voordat wij uw bestelling annuleren.

2.2. U moet ons bepaalde persoonlijke informatie verstrekken die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Deze verwerking zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en met onze bovenvermelde Privacy Verklaring.

3. Onze Producten

3.1. Alle op onze Website afgebeelde Producten dienen slechts ter illustratie en zijn slechts leverbaar zolang de voorraad strekt. Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan om de kleuren van de Producten zo goed mogelijk weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computerscherm een nauwkeurige weergave is van de werkelijke kleur van de Producten.

4. Plaats een bestelling bij ons

4.1. In ons bestelproces kunt u alle informatie controleren en bewerken voordat u uw bestelling verzendt. Neem de tijd om uw bestelling te lezen en te controleren bij elke stap van het bestelproces.

4.2. Nadat u een bestelling hebt geplaatst, zou u een e-mail moeten ontvangen ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. Dit betekent echter niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De aanvaarding van uw bestelling zal gebeuren zoals beschreven in artikel 4.3 hieronder.

4.3. Wij zullen onze aanvaarding van uw bestelling bevestigen door u een bevestigings e-mail ("Bevestigings e-mail") te sturen. Het contract tussen ons ("Contract") komt pas tot stand wanneer wij u de Bevestigings e-mail sturen.

4.4. Af en toe kunnen wij genoodzaakt zijn een bestelling te weigeren of te annuleren als een Product niet op voorraad is, niet meer wordt geproduceerd of als wij denken dat er een probleem is met uw account. Als u al betaald hebt voor de Producten, zullen wij het volledige bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.

5. Prijzen en betaling

5.1. Alle prijzen van de Producten die op onze Website worden getoond, zijn in Euro's (€), inclusief 21% BTW zoals in België van toepassing en exclusief verzendings- en verpakkingskosten.

5.2. De verzend- en administratiekosten bedragen: €3 (BTW inbegrepen) De levering is gratis voor bestellingen van meer dan €20 (BTW inbegrepen).

5.3. Wij behouden ons het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen, maar wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestellingen die u reeds bij ons hebt geplaatst en die wij hebben aanvaard.

6. Hoe te betalen

6.1. U kunt de Producten en de bijbehorende verzendingsdiensten op onze websites alleen betalen met een MasterCard of Visa kredietkaart. U wordt doorverwezen naar een externe, beveiligde site om uw online betaling te verwerken. Deze dienst wordt verleend door een derde partij die volledig is erkend door Visa en MasterCard. Hun beveiligingssystemen en -controles zijn gebaseerd op de huidige industrienormen en omvatten meerdere niveaus van technologie om de confidentialiteit van uw informatie te waarborgen. Uw volledige kaartgegevens zullen nooit door Whirlpool worden gezien, opgeslagen of geraadpleegd.

6.2. Betaling voor de Producten en bijbehorende verzenddiensten en alle van

toepassing zijnde kosten (inclusief leveringskosten) dienen volledig te zijn voldaan voorafgaand aan de levering van de Producten.

6.3. Na bevestiging van de bestelling door Whirlpool wordt een reservering gemaakt op het beschikbare tegoed van de door u opgegeven referentierekening.

6.4. De rekening zal worden gedebiteerd op het moment van verzending van het (de) aangekochte Product(en).

6.5. Bij niet-betaling zal voor elke bijkomende herinnering een aanmaningskost aangerekend worden van 7.5 euro plus de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

 1. Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

2. Een forfaitaire vergoeding van:

            1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
            2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijftussen 150.01 en 500 euro als het                                                      verschuldigde  saldo tussen 150.01 en 500 euro is;
            3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000                                   euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

7. Levering

7.1 Whirlpool levert alleen binnen België en kiest het meest geschikte transportmiddel om de producten bij u thuis te krijgen.

7.2. Het Product zal worden geleverd op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven.

7.3. Wij streven ernaar de Producten binnen 3 tot 5 werkdagen aan u te leveren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten, maar in ieder geval binnen 30 dagen vanaf de dag nadat de Bevestigings e-mail. Dit zijn schattingen van levertijden

die louter worden meegegeven als een richtlijn. Inzameling is niet mogelijk. Voor leveringen die niet ontvangen zijn, gelieve 10 dagen te wachten om rekening te houden met eventuele vertragingen.

7.4. In geval van schade aan of verlies van de bestelde Producten tijdens het transport moet u onmiddellijk na ontvangst een schriftelijke vordering indienen bij Whirlpool door een brief te sturen naar het adres dat in clausule 1.1 van deze Voorwaarden wordt vermeld. Beschadigde goederen dienen ter controle aan Whirlpool te worden geretourneerd.

8. Terugbetalings- en retourneringsbeleid

8.1 Producten kunnen worden geretourneerd binnen 4 weken vanaf de dag na levering van het product. Het Product moet ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking zijn.

8.2. Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht in overeenstemming met artikel 8.1, moet u Whirlpool hiervan per e-mail op de hoogte stellen via contactcenter_belux@europeanappliances.com en gebruik maken van het herroepingsformulier. U ontvangt dan een retouretiket, dat u op het terug te zenden pakket dient aan te brengen.

8.3. Wij zullen het bedrag van uw aankoop inclusief, indien van toepassing, de leveringskosten (tenzij u uitdrukkelijk een andere leveringsmethode dan de goedkopere standaard Whirlpool-leveringsmethode hebt gekozen) zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat u gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht, terugbetalen.

8.4. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de Producten naar ons, behalve in het geval van een fout van de kant van Whirlpool.

9. Veiligheidsinformatie over reserveonderdelen

9.1. Reserveonderdelen mogen alleen worden gemonteerd door een gekwalificeerd of

bevoegd persoon, overeenkomstig de instructies van de fabrikant. De naverkoopdienst is bereikbaar op +32 (0) 2 263 33 33, van maandag tot vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.

9.2. Zorg ervoor dat de apparaten zijn losgekoppeld van het lichtnet voordat u er werkzaamheden aan verricht.

9.3. Voer eventueel noodzakelijke aardingscontinuïteits- of isolatieweerstandstests uit alvorens opnieuw aan te sluiten.

9.4. Onderdelen van gastoestellen mogen alleen worden geïnstalleerd, getest en geïnspecteerd door een erkend installateur.

10. Verantwoordelijkheid

10.1. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Whirlpool of haar ondergeschikten en behoudens de overige bepalingen inzake aansprakelijkheid in deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Whirlpool wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming of wegens onrechtmatige daad beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de prijs die u uit hoofde van de overeenkomst in rekening is gebracht.

10.2. De aansprakelijkheid van Whirlpool wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Consument Whirlpool onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter remediëring van de tekortkoming wordt gegeven, en Whirlpool ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming tekort blijft schieten. De kennisgeving moet zo gedetailleerd mogelijk zijn, zodat Whirlpool in staat is op passende wijze te reageren.

10.3 De Consument vrijwaart Whirlpool voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de schending of niet-nakoming door de Consument van zijn verplichtingen jegens Whirlpool, al dan niet voortvloeiend uit de Voorwaarden.

10.4. De Consument dient de schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Whirlpool te melden om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding.

11. Geschillen, toepasselijk recht en jurisdictie

11.1. Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor alle contracten met Whirlpool.

11.2. Tenzij anders aangegeven, zijn de Producten die op deze Website worden aangeboden geschikt voor gebruik in België en Luxemburg. Whirlpool verklaart niet dat de op deze website aangeboden producten geschikt zijn voor gebruik in andere landen.

12. Divers

12.1. Wanneer Whirlpool op grond van deze Voorwaarden een schriftelijke mededeling moet doen, heeft Whirlpool het recht om die mededeling langs elektronische weg te doen, zoals, maar niet beperkt tot, e-mail of fax.

12.2. Kennelijke fouten en spelfouten op de Website of in offertes, orderbevestigingen en/of andere documenten binden Whirlpool niet.